Sabtu, 09 Juni 2012

Hanuman / Anoman (nganggo basa Jawa, Translate : Rosi)


ANOMAN UTAWA HANUMAN


VERSI HANUMAN
Anoman miturut cerita utawa info saka internet gadhah katah versi. Ing vèrsi Indhia dewe inggih menika wujudé anoman yaiku wanara. Wanara dhéwé saka tembung wana kang tegesé alas lan nara kang tegesé manungsa. Dadi, ing kana wanara, lan udu kethèk, nanging sawijining makluk ing antarané manungsa lan kethèk, wujudé manungsa nanging nduwé buntut. Ing Basa Jawa, wanara nduwé teges kethèk.
Ing sawetara pérangan Indhia, ana kang muja Hanuman kaya déné déwa-déwa. Ana uga kang ngira yèn paraga mistis Cina Sun Wukong asliné Hanuman iki.
            Cerita ing Indonesia dewe yaiku Anoman iku putra Dèwi Anjani seka Hyang Pawana utawa Bathara Bayu. Sawisé lair, Anoman digawa menyang kahyangan Panglawungan déning Bathara Bayu. Sawisé cukup umur banjur dipasrahaké marang Sugriwa ing Guwa Kiskendha. Ing kéné, dhèwèké dikanthèni déning wanara kang nduwé swara éndah, yaiku Kapi Saraba.
Anoman banjur mbéla Rama nglawan Rahwana ngrebut Dèwi Sinta. Ing lakon Anoman Obong, Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong kraton.
Bojoné Anoman yaiku Dèwi Urangrayung kang isih mbakayuné Dèwi Urangayu. Seka jejodhoan iki lair uga wanara putih Trihangga.
Anoman iku paraga wayang ing crita Ramayana. Ing pedhalangan Jawa, Anoman uga katon ing Mahabharata, amarga dhèwèké tansah nunggu Dasamuka nganti akhir jaman. Anoman wujudé kaya kethèk. Paraga iki klebu wayang-wayang Bayu.


RINGKESANE CERITA WAYANG ANOMAN
Anoman ana ing jamane Sri Rama, lan mbela Sri Rama wektu sri rama kelangan permaisurine, yaiku Dewi Sinta,kang digowo lunga karo raja raksasa yaiku Prabu Dasamuka saka negara Alengka. Anoman entuk titah saka Sri Rama kanggo nemoni Dewi Sinta sing didelikke karo Dasamuka ana ing Alengka. Ning taman sing jenenge Taman Arga Soka. Anoman bisa gawa Dewi Sinta bali ana Sri Rama. Tekan ning Alengka, Anoman mbakar istana Alengka nganti entek dadi areng. Anoman duwe umur kanthi dowo,
Sakwise  jamane Sri Rama, tiba ana jamane Pendawa, wektu iku  jamane Anoman ngasuh para Pendawa lima lan tinggal dadi pendeta kethek ana ing Kendalisada. Anoman mesthi dadi panggon kanggo takon uwong kayata masalah kang angel angel, tekna saking dianggepe dadi pendeta kang waspada.
Anoman duwe mata plelengan putih, duwe irung lan tuthuk kethek. Nganggo sanggul kadal menek sambung karo buntute kang dowo saka ngisor tekan nutupi sanggule sarta karo gelang. Nganggo gelang, duwe pontoh, lan duwe keroncong. Duwe kuku pancanaka kaya Wrekodara. Duwe sikil kethek. Nganggo kain poleng kaya Wrekodara kang  bentuke raton lengkap tanpa topong. Nganggo cat muka lan sak awak warnane putih, iku nandakke anoman iku kethek ulas putih.
Tingkah laku Anoman wektu  nglakokke titah Sri Rama nggoleki Dewi Sinta, diceritakake kaya ana ngisor iki:
Jawa
Anoman melumpat sampun, prapteng witing nagasari,
mulat mangandap katingal, wanodya yu kuru aking,
gelung rusak awor lemah, kang iga-iga kaeksi.

Arti Indonesiane
Anoman telah meloncat, tiba di pohon nagasari,
memandang ke bawah tertampak seorang putri kurus kering, sanggul rusak terkena tanah, terlihatlah tulang rusuknya.

Banjur iki nyebar lan dikenal masyarakat jawa.

RINCIAN CERITA URIPE ANOMAN

Versi Kelairane Anoman

Versi I
Anjani kuwi puteri mbarepé Resi Gotama sing kena kutukan dadi duwe rai kethek. Karo perintah romoné, dheweke banjur tapa nang telaga Madirda. banjur, Batara Guru lan Batara Narada mabur liwat awan. Pas ndelok Anjani, Batara Guru tresna nganti ngetokke air mani. Raja para dewa pewayangan iku banjur ngusap kui nganggo godhong asem (Basa Jawa: Sinom) banjur diguwang nang tlaga. Godhong sinom iku tiba nang pangkuane Anjani. Dheweke njupuk lan mangan godhong iku banjur ora sengaja meteng. Banjur wektu nglairke teka, Anjani dibantu para bidadari kirimane Batara Guru. Banjur anjani nglairake bayi kethek sing duwe wulu putih, banjur rupane anjani sakwise nglairake bali, dadi duwe rai ayu lan digawa ana  kayangan dadi bidadari.
Versi II
Hanoman lahir ana ing masa Tretayuga yaiku puterane Anjani, seekor wanara wanita. biyen Anjani iku  bidadari, sing duwe jeneng Punjikastala. Nanging tekna kutukan, anjani lair ana ing donya dadi wanara wanita. Kutukan kui bisa ilang nek dekmen isa nglairke putera sing saka penitisane Siwa. Anjani nikah karo Kesari, yaiku seekor wanara perkasa. Bebarengan karo Kesari, Anjani tapa marang Siwa supaya Siwa gelem njelma dadi puterane. Tekna Siwa seneng marang pemujaan sing dilakokake Anjani lan Kesari, siwa ngabulke penjaluke anjani lan garwane nggo cara medun ana donnya nganggo wujud  Hanoman.
Versi III
Salah siji versi liyane nyeritakake wektu Anjani tapa marang Siwa, nang tempat liya, Raja Dasarata lagi Putrakama Yadnya kanggo nggolek keturunan. alkasil, raja Dasarata entuk telu panganan kang ditujokke kanggo ketelu bojone, sing sesuk bakalan dadi dadi nglairke RamaLaksmanaBharata lan Satrugna. Kehendake dewata, ana manuk njupuk panganan iku, banjur nibakke nang alas sik nangkana ana Anjani sing lagi tapa. Bayu, Sang dewa angin, ngeterke panganan kasebut ana ninggone Anjani. Banjur Anjani mangan panganan kasebut lan lairlah Hanoman.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Hanuman_before_Rama.jpg/300px-Hanuman_before_Rama.jpg

Versi IV
Salah siji versi liyane nyeritakke nek Hanoman lahir ora sengaja tekna hubungan Bayu lan Anjani. Kala iku, DewaBayu ndelok ayune Anjani, banjur dekmen ndekep Anjani. Anjani murka rumangsa dilecehke. Nanging Dewa Bayu njawab nek Anjani ora bakal ilang kesuciane tekmen Bayu. Bayu ngekep Anjani ora nang ragane, nanging nang kalbune. Bayu uga ngutarakke nek Anjani bakal nglairake putera sing duwe kekuatan pada kayata Bayu lan paling pinter antara para wanara.
Tekna hanoman iku puterane anjani, Hanoman dipanggil Anjaneya (diucapkan "Aanjanèya"), sing secara harfiah duwe arti "lahir saka Anjani" utawa "putera Anjani".

Anoman anggenipun lumawat wonten ing negari Ngalengka dipun kantheni dening para Panakawan Semar, Gareng, Petruk, sumawana Bagong lan dipun biyantu dening kadhang Bayu (sedherekipun Anoman ing sami-sami kaputra dening Bathara Bayu ingkang cacahipu wonten sanga inggih menika, Bathara Bayu, Bayu Kusuma (Wrekudara nanging dèrèng lair ing marcapada), Wiljajahwreka, Liman Situbandha, Garuda Mahambira, Sarpa Nagakuwara, Anoman piyambak, tuwin gunung Maenaka).

Ngabdi marang Sugriwa

Bayi singwujudé kethek putih puterane Anjani kuwe dijipuk lan diangkat anak nang Batara Bayu. Seuwise rampung merguru, Hanoman bali nang donya lan ngabdi marang pakdhene, yaiku Sugriwa, raja kethek Gua Kiskenda. Wektu iku, Sugriwa agi wae dikalahke kakangé, yaiku Subali, pakdhe Hanoman liyané. Hanoman banjur ketemu Rama lan Laksmana, sepasang pangeran seka Ayodhya sing lagi nglakoni pembuangan. Hanoman lan Rama banjur kerja bareng karo Sugriwa kanggo ngalahke Subali, lan bareng-bareng nyerang negeri Alengka kanggo mbebaske Sita, bojone Rama sing diculik Rahwana muridé Subali.

Clikané Hanoman
_____________________________________________________________________________
Jamane Hanoman isih cilik, dheweke nganggep nek matahari kuwi buah sing bisa dipangan, banjur mabur lan arep mangan matahari iku. Dewa Indra ngerti kedadian kuwi  lan dadi kuatir keslametané matahari. Kanggo wanti wanti, dheweke nguncalke gludhug (petir) marang Hanoman. Dadi kethek cilik kui tiba lan nabrak gunung. Ngerti kedadian iku, Dewa Bayu dadi nesu. Tekna kui, kabeh makhluk kang ana ing bumi dadi lemes. Para Dewa banjur njaluk ngapura marang Dewa Bayu supaya bisa ngilangke murkane . Dewa Bayu banjur nahan murkane lan Hanoman dinei hadiah akeh banget. Dewa Brahma lan Dewa Indra bakal ngira nek Hanoman bakalan kebal saka kabeh pusaka, serta kematiané bisané teka mung amarga kekarepané Hanoman dhewe. Kuwe asal critane si Hanoman dadi makhluk sing abadi atawa Chiranjiwin.

Alangan

Nalika Anoman badhe tumuju ing negari Ngalengka lampahipun kepalang samudra. Anoman lajeng dipun tulungi dening Gunung Maenaka kanthi dipun uncalaken saking pucuking redhi tumuju ing negari Ngalengka. Nalika wonten ing gegana, Anoman kraos dipun serot saking salebeting samodra saengga lumebet ing samodra. Pranyata Anoman dalah para panakawan dipun serot dening Ditya Wil Kathaksini lan lajeng kaunthal lumebet ing wadhukipun raseksa prajineman Ngalengka menika. Wadhuk lajeng kasudhet mawi kuku Waja (wonten kadhang dhalang ingkang nyebat Kuku Pancanaka inggih mangga kemawon, namung kemawon sapangertosan kula bilih kuku Pancanaka menika kagunganipun Raden Wrekudara. Ditya Wilathaksini sirna margalayu. Anoman lajeng nerusaken lampahipun.

Diracun

Sasampunipun Anoman dumugi ing tepis wiringing negari Ngalengka, Anoman dalah para panakawan kraos luwe sanget, tumuli lajeng sami padhos warung.Dumadakan ing mriku wonten satunggaling warung ingkang mandhe woh-wohan lan dhaharan saha unjukan.Ingkang mandhe awujud wanitya ingkang sanget sulistya ing warni. Anoman saha para Panakawan lajeng sami jajan wonten ing mriku. Lan sajakipun Anoman ingkang wekdhal menika taksih mujudaken jaka-tumaruna ugi lajeng kepranan kaliyan ingkang mandhe, wusana ngantos dumados sesambetan saresmi (hubungan seksual) kaliyan wanita menika. Sareng cekap anggenipun sami suka pari suka, Anoman dalah para Panakawan lajeng pamit badhe nglajengaken lampah. Nanging dereng nganthos Anoman tebih saking papan mriku, dumadakan Anoman lan para Panakawan paningalipun sami mboten saget kangge ndhulu saengga dados wutha. Jalaran wanita ing sesadheyan menika jebulipun garwa seliripun Prabu Dasamuka ingkang sesilih Dewi Sayempraba ingkang pancen dipun utus dening Prabu Dasamuka supados ngalang-alangi tetiyang ingkang dados dutanipun Prabu Rama. Woh-wohan saha dhaharan ingkang dipun tedha dening Anoman tuwin para Panakawan menika pranyata sampun dipun paringi racun ingkang saget anjalari wuta tiyang ingkang nedha. Mila Anoman dalah para Panakawan ugi lajeng nandhang wutha. Anoman dalah para Panakawan ugi lajeng sami tetangisan nggetuni dumateng lelampahanipun ingkang nembe kemawon dipun lampahi. Anoman dalah para Panakawan ugi lajeng sami mbacutaken lampahipun senajan kanthi grayah-grayah amargi sami mboten sumerep margi.

Garuda

Kacarita ing tengah margi, Anoman kepanggih kaliyan Garuda Sempati kadhangipun Garudha Jatayu ingkang sampun sirna dipun pejahi dening Prabu Dasamuka rikala badhe mitulungi Dewi Sinta ingkang dipun dustha Dasamuka kanthi ngambah ing gegana.Garuda Jatayu sirna kasabet pedhang Menthawa dening Prabu Dasamuka.
Sasirnanipun Jatayu, Dewi Sinta lajeng dipun betha wangsul Prabu Dasamuka tumuju ing Ngalengka lan lajeng dipun papanaken ing Taman Argasoka (Taman Sokka) ingkang dipun jagi para prajineman (prajurit sandhi) Ngalengkadiraja ingkang awujud raseksa.

Bandayuda

Wangsul bab Anoman ingkang sampun pianggih kaliyan Garudha Sempati. Anoman dalah para Panakawan lajeng dipun usadhani kaliyan Garudha Sempati saengga saget waluya jati (saget mriksani malih). sasampunipun lerem sawetawis ing papan mriku, Anoman lajeng nglajengaken lampah tumuju ing negari Ngalengka. Tindhakipun Anoman nglangkungi margi ingkang alus sanget pindha babut. Nanging jebulipun margi ingkang ketingal alus sanget menika jebulipun sanes margi ingkang limrah nanging jebulipun mergi menika ilatipun (lidah) Ditya Ilatmeja inggih Wil Kathaksa ingkang dipun gelar saengga Anoman mboten nglegewa menawi lumebet wonthen tutukipun yaksa menika. Sareng sampun dumugi wadhukipun Ditya Ilatmeja, Raden Anoman nembe sadar meniwi piyambakipun sampun wonten wadhukipun yaksa. Wadhukipun Ditya Ilatmeja lajeng dipun bedhah mawi "kuku Waja" (wonten kadhang dhalang ingkang nyebat kuku Pancanaka inggih mangga mawon, jalaran menawi saking pemanggih kula kuku Pancanaka menika gadhahanipun Raden Wrekudara). Ditya Ilatmeja lajeng sirna margalayu amargi wadhukipun jebol.

Taman Asoka

Anoman lajeng nglajengaken lampah.Sareng dumugi baluwerti Ngalengkadiraja, Anoman lajeng mlebet wonten ing Taman Asokka kanthi mlumpati baluwerti saperlu manggihi Rekyan Wara Sinta. Anoman lajeng sesingidan wonten ing wit Nagasari saperlu ngulati kawontenan murih sampun nganthos kesumerepan dumateng para yaksa prajineman ingkang jagi taman. Sareng kawontenan sampun sepen, Anoman lajeng tetembangan wonten ing mriku saengga kepireng Dewi Trijatha (putrinipun Raden Gunawan Wibisana,rayinipun Prabu Dasamuka, ingkang tinanggenah ngladhosi Dewi Wara Sinta). Dewi Trijatha ugi lajeng nyaketi suwanten menika kang mboten sanes suwantenipun Anoman. Anoman sumerep Dewi Tijatha sanalika nandhang asmara/gerah wuyung.

Trijata Wuyung

Nyumurupi wonten riwandha (kethek) ingkang ulesipun putih memplak kadhos kapas, Dewi Trijatha sanget kesengsem. Anoman lajeng dipun lus-lus kanthi dipun pangku saengga Anoman nganthos mijil kamanipun (air mani) lan dumawah wonten pangkonipun Dewi Trijatha. Kama lajeng dipun usap mawi ron kamal, lan dipun bucal ing bengawan. Kamanipun Anoman ingkang korut wonten bengawan menika lajeng dipun openi dening Dewi Pratalawati (garwa seliripun Prabu Dasamuka) ing negari Guwa Pratala (mapan ing dhasaring samudra) ingkang ing tembenipun lajeng dados jabang bayi wujud wanara seta ingkang dipun paringi nami Raden Trigangga inggih Triyangga. Trigangga ugi lajeng kaaken (dipu angkat) putra ingkang angka kalih (dawah enem), jalaran Dewi Pratalawati sadherengipun panci sampun kagungan putra patutan kaliyan Prabu Dasamuka ingkang sesilih Raden Bukbis inggih Raden Pratalamaryam/Kunthalamaryam.

Ali-ali

Wangsul bab Anoman ingkang nembe lumebet ing Tama Asokka. dening Dewi Trijatha, Anoman lajeng dipun sowanaken dumateng Dewi Sinta. Ing mriku, Anoman lajeng maringaken sesotya (ali-ali/cincin) agemipun Prabu Ramawijaya. Menawi Sesotya menika dipun agem Dewi Sinta saget "pas", tegesipun mboten sesak utawi lobok pratanda yen Dewi Sinta dereng nate karasuk dening Prabu Dasamuka. Lan kabukten sesotya menika ugi pas dipun agem wonten dirijipun Rekyan Wara Sinta ingkang nedhahaken bilih Dewi Sinta taksih suci. Dewi Sinta ugi lajeng maringi ageman susuk kondhe pinangka pralambang bilih Dewi Sinta sanget ngajeng-ngajeng rawuhipun Prabu Ramawijaya.
Nalika Anoman nembe wawan pangandhikan bab kasugenganipun Prabu Ramawijaya dalah ingkang rayi Raden Laksmanadewa/Laksmana Widagda, tuwin para pwana Pancawati, dumadakan kapriksan para prajurit Ngalengka. Anoman lajeng badhe dipun cepeng nanging bonggo. Wusana ndadosaken bandayuda.

Cerita saka jeneng anoman duta utawa anoman obong

Anoman Obong

Gelising carios, Anoman saget kapikut dening Raden Indrajid inggih Meganandha, putranipun Prabu Dasamuka, lajeng dipun sowanaken wonten ngarsanipun Prabu Dasamuka. Anoman lajeng kapidhana pejah kanthi dipun obong wonten ing alun-alun Ngalengka. Nalika dipun besem, eloking kawontenan, Anoman mboten saget tumama (kobong), malah grama ingkang kinarya mbesem Anoman menika dipun awut-awut saengga Kraton Ngalengka kobong. Kathah prajurit ingkang sami tiwas saking pangamukipun Anoman. Sareng negari Ngalengka sampun kobong, Anoman tumuli nglajengaken lampah saperlu wangsul sowan wonten ngarsanipun Prabu Ramawijaya ing Pancawati.

Anoman Duta

Lampahan Anoman Duta utawi Anoman Obong menika nyariosaken lelampahanipun Raden Anoman inggih Senggana ingkang dipun utus ratu gustinipun Prabu Ramawijaya, nata ing negari Pancawati, supados nakyinaken kawontenanipun Rekyan Wara Sinta (garwanipun Prabu Rama) ingkang dipun dustha (diculik) déning Prabu Dasamuka inggih Rahwana, nata ing negari Ngalengkadiraja, saperlu badhe dipun rasuk/digarwa.

Tepis Wiring

Ing tepis wiringing samudra ingkang misahaken antawisipun Nagari Ngalengka kaliyan Pancawati, Anoman manggihi satunggaling tiyang ingkang kapidhara (semaput) mboten imut purwa duksina. sareng dipun usadani, pranyata tiyang menika mboten sanes kejawi raden Wibisana (rayinipun Prabu Dasamuka) ingkang dipun kepruk "paidhon /kecohan" (bokor) amargi sampun wantun caos atur pamrayogi supados Rekyan Wara Sinta dipun kondhuraken dumateng Prabu Rama.
Salajengipun Raden Wibisana lajeng dipun kanthi Raden senggana sowan wonten ing Pancawati. Ing negari Pancawati, Wibisana lajeng dipun aken minangka kadhang anemipun Prabu Ramawijaya lan dipun paringi jejibahan minangka dados "penasehat" raja. Inggih amargi saking pamrayoginipun Wibisana menika, tundhanipunpara wadyabala tuwin seniapti-senopati Ngalengka saget dipun wuningani anggeranipun (rahasia hidup matinya) saengga saget dipun sirnakaken, ugi kalebet Prabu Dasamuka.

Tugas kanggo Hanoman


Ana ing pertempuran akhir, Rama kewalahan nglawan Rahwana sing duwe Aji Pancasunya, yaiku kemampuan kanggo urip salawase. Pendak rama nyoba mateni rahwana, Rahwana mesti urip meneh. Wibisana, adik Rahwana sing mihak  Rama banjur njaluk tulung marang Hanoman kanggo membantu. Hanoman banjur ngangkat Gunung Ungrungan kanggo ditindihake ana duwure mayite Rahwana , banjur sakwise Rahwana agi wae mati tekna Rama . nanging, Rama ngukum hanoman supaya njaga kuburan Rahwana. Rama percaya nek Rahwana isih urip nang ngisore  gunung kasebut, lan isa kapan wae nguculke roh kanggo gawe kaco nang dunia.
Sakwise rama mati, rohe Rahwana ucul seka Gunung Ungrungan banjur lunga ana Jawa kanggo nggoleki reinkarnasine Sita utawa sinta, yaikuSubadra adik Kresna. Kresna dewe reinkarnasi Rama. Hanoman ngoyak lan ketemu Bima, adike sapada putera angkat Bayu. Hanoman ngabdi marang Kresna. Anoman uga bisa nyekel roh Rahwana lan ngurung ana nang Gunung Kendalisada. nang gunung iku Hanoman dadi pertapa.

Sanak sadulur


Beda karo versi asline, Hanoman ana ning pewayangan duwe anak 2. sing sepisan jenenge Trigangga sing duwe wujud kethek putih persis anoman. Konon, wektu bali saka mbakar  Alengka, Hanoman duwe bayangan rupane Trijata, puteri Wibisana sing njaga Sita. nang duwure laut, air mani Hanoman tiba lan nggawe banyu laut umup. Tanpa ngerti apa apa, Baruna nggawe buih kasebut dadi Trigangga. Trigangga banjur gedhe lan ketemu karo Bukbis, putera Rahwana. Banjur wong loro kui mau kekancan lan mihak ana  Alengka nglawan Rama. ana perang kasebut Trigangga banjur nyulik Rama lan Laksmana nanging dioyak karo Hanoman. Narada medun misah lan njelaske hubungan getih ana ning loro kethek putih kasebut. Akhire, Trigangga pun banjur bali ngelawan Rahwana.
Putera keloro Hanoman jenenge Purwaganti, sing anyar  ana ing zaman Pandawa. Duwe jasa nemokake pusaka Yudistira sing ilang, jenenge Kalimasada. Purwaganti iki lahir seka puteri pendeta sing dinikahi Hanoman, yaiku Purwati.

Matine hanoman


Hanoman duwe umur dawa nganti bosen meneh urip. Narada banjur midun ngabulke panjaluke hanoman,  yaiku "pengen mati", syarate nek bisa ngrampungke tugas akhir, yaiku ngrukunke keturunan keenem Arjuna sing lagi perang sedulur. Hanoman banjur nyamar nganggo jeneng Resi Mayangkara lan bisa nikahke Astradarma, putera Sariwahana, karo Pramesti, puteri Jayabaya. Banjur keluarga Sariwahana karo Jayabaya nanging ana perang padahal sapada  keturunane Arjuna. Hanoman banjur ngatasi mungsuh Jayabaya sing jenenge Yaksadewa, raja Selahuma. Nang perang kui, Hanoman gugur, moksabersama raganya, nanging Yaksadewa bali ning wujud asline, yaiku Batara Kala, “sang dewa kematian”. Ana versi liya khususe nang jawa yaiku hanoman ora mati ana ing perang,nanging moksa sakwise ketemu sunan kali jaga lan nakokake arti sing ana saka jimat kalimasada tekna biyen hanoman janji ora bakal gelem mati sakdurunge ngerti arti saka tulisan sing ana nang jimat kalimasada.

Anoman uga nduwe paraban utawa jeneng liyan kayata:
1. Maruti, tekna duwe angin, kayata Raden Wrekodara lan tekna kuwi Anoman kasebut dadi sedulure Werkodara kang duwe kesaktian angin;
2. Ramadayapati, kang duwe arti sing diaku anak karo Sri Rama;
3. Bayutanaya, kang duwe arti kang diaku anak Betara Bayu;
4. Kapiwara, kang duwe arti pendeta kethek utawa pendeta kethek, lan
5. Anjaniputra, inggih menika duwe arti putra saka Dewi Anjani.

Sifat kang bisa ditiru saka tokoh anoman/ hanuman  :
1.      Duwe budi pekeri kang luhur.
2.      Ora isa didelok saka wujud fisik/ njobo.
3.      Dadi manungsa kudu duwe jiwa satriya kanggo mbela bangsa lan negara.
4.      Wani mbela sing bener lan wedi mbela sing salah.
5.      Taat marang pemimpin
6.      Dadi wong tua kudu adil, dadi sedulur kudu rukun
7.      Iklas yen nindakke gawean lan seneng anggone gawe.
8.      Duwe watak ikhlas lan nrima supaya bisa panjang umur.


LAMPIRAN
Versi wayang hanuman Solo lan DIY
Cerita wayang siji lan liyane versine uga beda, mula kui kula golek lampiran saka sumber sumber liyane kang insyaallah saged mbiyantu.
Lukisan Hanoman versi Thailand. dijupuk nang Wat Phra Kaeo, Bangkok. . golek nang google dewe yo, angel mosting gambar ki..


Tidak ada komentar:

Posting Komentar